E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
Yüksek Enerjili Ateşli Silahlar ile Önkol ve El Yaralanmalarına Ait Deneyim
1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 137-141
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2224
120 kez okundu, 65 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, önkol, el
Özet

Amaç: Ateşli silahların yaygın kullanımıyla, ateşli silahlar ile meydana gelen yaralanma oranları artmaktadır. Bu çalışmanın amacı yüksek enerjili ateşli silah ile meydana gelen önkol ve el yaralanmasına ait deneyimlerin paylaşılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2010-2015 yılları arasındaki dönemde yüksek enerjili ateşli silah ile önkol ve el bölgesinde yaralanma meydana gelmiş yedi hasta dâhil edildi. Hastaların tamamı erkek olup, yaş ortalaması 25 (21-33) idi. Hastalar yaralanma sonrası ilk sekiz saat (6-12 saat) içinde ameliyat edildi. Yaralanma seviyesi iki hastada önkol, beş hastada el bölgesiydi. İki el parmak yaralanmasında yaralanan parmakların revaskülarizasyona uygun olmadığı değerlendirildiğinden ampütasyon işlemi gerçekleştirildi. Önkol yaralanması olan iki hastada ve el parmağı yaralanması olan üç hastada interpozisyonel ven grefti kullanılarak damar onarımı yapıldı. İnterpozisyonel ven grefti, iki hastada safen ven, üç hastada ayak dorsal venlerinden sağlandı.

 

Bulgular: Damar onarımı yapılan hastalarda mikrocerrahi işleme ait erken ve geç dönemde komplikasyon görülmedi. El yaralanmalı olguların hepsinde parmak falanksında kırık izlendi. Yaralanan hastalar takip döneminde ortalama üç ameliyat (iki-beş) geçirdi.

 

 

Sonuç: Ateşli silah yaralanmalarında damar onarımı gereken durumlarda damar onarım bölgesinin yaralanma zonunun dışına taşınması, interpozisyonel ven grefti kullanımından kaçınılmaması, hastalara erken takip döneminde ciddi fizik tedavi programlarının başlanmasının faydalı olacağı kanısındayız.

 

Cite this article as: Çil Y. Experiences of the High-Velocity Firearm Injuries at the Forearm and Hand. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 137-141.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017