E-ISSN 2528-8644
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flebi İle Meme Rekonstrüksiyonu
(Turk J Plast Surg 2004; 12: 158-169)
Sakral Bası Yaralarının Rekonstrüksiyonunda Algoritmik Yaklaşım
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 6-12)
Medial Kantal Bölge Cilt Defektlerinde Rekonstrüksiyon Alternatifleri
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 96-100)
Erken Mobilizasyon İçin Geliştirilen Ekstratendinöz Dikiş Tekniğinin İn Vitro Biyomekanik Test Sonuçlarının Modifiye Kessler Tekniği İle Karşılaştırılması: Yeni Bir Tekniğin Geliştirilme Sürecinde İlk Aşama
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 101-107)
İleri Yaşlı Hastalarda Onkolojik Rezeksiyon Sonrası Burun Ve Çevresinin Alın Flebi İle Onarımı
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 1-7)
Medıal Bazlı Dıstal Üçgen Glanüler Flep: Hipospadias Onarımlarında Meatal Darlığı Önlemede Alternatif Bir Yöntem
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 14-19)
Ulnar Nöropati: İlginç Bir Neden Ve Lokalizasyon
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 85-87)
Erkek Meme Kanserinde Mastektomi Sonrasında Oluşan Defektin Toradorsal Arter Perforatör Flebi İle Onarımı
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 88-91)
Trokanterik Bası Yaralarının Onarımında Ters “Hatchet” Şekilli Tensor Fasya Lata Fasyokutan Flebinin Kullanımı: Yeni Bir Modifikasyon
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 96-99)
Baş Ve Boyun Bölgesi Yanık Skarlarının Tedavisinde Doku Genişletici Kullanımı
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 130-135)
Fasiyal Paralizinin Dinamik Rekonstrüksiyonu Ve Kancalı Sütür
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 139-143)
Ters Akımlı Bir Önkol Flebi: Posterior İnterosseöz Flep: Anatomi, Cerrahi Teknik Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 165-173)
Posterior Tibial Arter Perforator Pervane Flebi İle Medial Malleol Defektinin Onarımı
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 28-32)
Bilateral Meme Rekonstrüksiyonu
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 134-139)
Furlow Çift Ters Z-Plastisi Ve Bardach İki Flep Tekniği İle Onarılan Damak Yarığı Hastalarında Erken Dönem Sonuçlar Ve Ameliyat Seçimine Basamaksal Yaklaşım
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 140-144)
Epıdermolysıs Bullosa: Current Surgıcal Management And Revıew Of The Lıterature
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 1-3)
Tek Pediküllü Venöz Flep ve Perivenöz Areolar Doku Üzerinde Cerrahi “Delay” İşleminin Etkileri: Deneysel Çalışma
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 158-162)
Laboratuvar Ratlarında Mikroanjiyografi Tekniği
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 163-167)
Servİ Kozalağı Su Ekstresİyle Önkoşullandırma İskemİk Cİlt Fleplerİnde Sağkalımı Arttırır
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 25-29)
Lerıche Sendromu: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 65-67)
Periferik Sinir Onarımlarında Konduit Uygulamaları, Temel Ve Güncel Yaklaşımlar: Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 74-83)
Oronazal Fistül Tedavisinde Mukoperiostal Flep Kullanımı
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 87-90)
Alt Ekstremite Mikrocerrahi Onarım Zamanlaması: Flep Kaybında Gerçekten Önemli Midir?
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 105-107)
Nω-Nitro-L-Arjininin (L-Nna) Sıçanlarda Kan Basıncı Ve Deri Fleplerinin Yaşamasına Olan Etkileri
(Turk J Plast Surg 2010; 18: 6-10)
Hidradenit Süpürativalı Hastalara Yaklaşımlarımız ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 11-16)
Meme Rekonstrüksiyonundaki 10 Yıllık Deneyimimiz
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 1-6)
El Ve Önkoldaki Kompleks Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Paraumbilikal Perforatör Tabanlı Pediküllü Abdominal Flep Uygulamalarımız
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 7-11)
Proksimal Ve Distal Hipospadias Olgularında Farklı Cerrahi Yöntemlerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 5-9)
İki Aşamalı Tendon Rekonstrüksiyonu: 31 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 10-13)
Enoxaparin Random Paternli Flep Canlılığına Katkıda Bulunmaz: Rat Sırt Deri Flebinde Deneysel Çalışma
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 14-18)
Perforatör Fleplerde Yeni Teknolojilerin Kullanımı: Perfüzyon Haritalama Teknikleri
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 89-95)
Pektoralis Major Myokutan Flep; Değişik Amaçlı Kullanımları: Klinik Çalışma
(Turk J Plast Surg 2004; 12: 173-181)
Kültüre Kemik İliği Kök Hücresinin Uç-İçe Onarılmış Periferik Sinir Rejenerasyonundaki Etkisi
(Turk J Plast Surg 2010; 18: 15-18)
Bayan Plastik Cerrahların Kendileri İçin Meme Rekonstrüksiyonunda Tercihlerinin Araştırılması
(Turk J Plast Surg 2010; 18: 19-23)
Rat Dorsal Flebinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (Vegf) İle Yaratılmış Farmakolojik Geciktirme Operasyonunun Diğer Cerrahi Geciktirme Operasyonlarıyla Karşılaştırılması
(Turk J Plast Surg 2010; 18: 24-30)
Göğüs Ve Karın Ön Duvarı Rekonstrüksiyonlarında Torakoepigastrik Flep Deneyimlerimiz
(Turk J Plast Surg 2005; 13: 170-174)
Serbest Flepler İle Onarım Uygulanan Baş Boyun Bölgesi Tümörlü Hastalarda Nüks Oranlarının Değerlendirilmesi: Klinik Deneyimlerimiz
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 60-63)
Doku Genişletici Uygulamalarında Komplikasyonların Azaltılması
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 82-87)
Geniş Meningomyelosel Defektlerinin Perforatörlü Bilateral Fasyokutan Rotasyon ve İlerletme Flepleri ile Onarımının Klinik Sonuçları
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 113-119)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2144
Köstebek Tabancasının Neden Olduğu Ciddi El Yaralanmaları
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 120-125)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2159
Fournier Gangreni'nde Rekonstrüktif Aklaşımlarımız: 27 Hastada Retrospektif Bir ÇalışmaFournier Gangreni'nde Rekonstrüktif Aklaşımlarımız: 27 Hastada Retrospektif Bir Çalışma
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 1-7)
Burun Cildi Defektlerinin Rekonstrüksiyonuna Algoritmik Yaklaşım: 130 Olgunun Retrospektif Analizi
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 70-75)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1959
Eldeki Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Kasık Flebi Deneyimlerimiz
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 22-26)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1913
Plastik Cerrahlar için Gömülü Dişlere Yaklaşımda Bir Tanı ve Tedavi Dizgesi: Çekilen 242 Dişten Elde Edilen Sonuçlar
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 133-141)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1989
Olgu Sunumu
Preauriküler Bölgede Multipl Schwannoma: Bir Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 43-44)
Burun Tabanı, Kolumella Ve Membranöz Septum Defektinin Tek Seanslı Onarımı: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 94-97)
Turner Sendromlu Bir Olgu: Yele (Perde) Boyun Deformitesinin Beşli Flep İle Düzeltilmesi
(Turk J Plast Surg 2010; 18: 133-137)
Mandibula Rekonstrüksiyon Plağı Kırılan İki Olguda Serbest Vaskülerize Kemik Grefti İle Onarım
(Turk J Plast Surg 2004; 12: 218-220)
Nörofibromatozis Zemininde Gelişen Spontan Fleksör Tendon Rüptürü
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 78-79)
Subtotal Ampute Bir Ekstremitenin Revaskülarizasyonu Ve Eşzamanlı Fonksiyonel Rekonstrüksiyonu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 31-33)
Aynı Arter Kullanımı İle Ardışık Skapular Serbest Flep Ve ‘Toe To Thumb’ Transfer İle Fonksiyonel El Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 41-44)
30 Yıldır İyileşmeyen Tibia Fraktürü Vakasının Negatif Basınçlı Yara Tedavisini Takiben Pediküllü Fibula Flebi İle Onarımı
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 156-159)
Alt Göz Kapağı Totale Yakın Defektlerinin Suprorbital Ada Flebi Ve Tarsokonjonktival İlerletme Flebin Birlikte Kullanımıyla Rekonstrüksiyonu
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 24-27)
Kompleks Dirsek Defektlerinin Onarımında Konvansiyonel Ve Fonksiyonel Bir Seçenek- Torakolomber İnterpolasyon Flebi
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 32-36)
Gözden Kaçan Cam Fragmana Bağlı Yaralanmadan 5 Yıl Sonra Ani Gelişen Median Sinir Hasarı
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 39-40)
Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 114-116)
Nadir Görülen Bir Meme Anomalisi: Yarık Meme Başı
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 127-129)
Ayak Bileği ve Topuk Bölgesi Defektlerinde Serbest Flep Alternatifi: Geciktirme Yapılmış, Ters Akımlı Sural Ada Flebi
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 27-32)
Persistan Medyan Arter ve Bifid Medyan Sinir: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 39-41)
Faringokutanöz Fistül Kapatılmasında Prelamine Pektoral Kas Flebi Kullanımı
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 122-126)
Palmar Bölge Kesisine Sekonder Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 127-129)
Guyon Kanalı Sendromu: Kitleye Bağlı Üç Olgunun Sunumu
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 130-132)
Rinoplasti Sonrası Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Felci
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 75-77)
Palmar Bölgede Tendon Kılıfının Pleomorfik Fibroması
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 32-34)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1803
Bir Pediatrik Travma Hastasinda Bifid Median Sinir ve Persistan Median Arter Birlikteliği
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 142-144)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1939
Bipediküllü Serbest Derin İnferior Epigastrik Arter Perforator (Diep) Flebi İle Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 135-137)
Bipediküllü Fibular Flep ile Tibia Rekonstrüksiyonu
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 39-42)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1910
Radyatör Sıvısı Yanığı Sonrası Penis Rekonstrüksiyonu
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 212-215)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1978
Bir Ayak Replantasyon Olgusunda Pes Kavus Deformitesinin Onarımı
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 151-154)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1968
Yanık Hastasında Perforatör Tabanlı Pervane Flebi ile Acil Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 107-110)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2084
Derleme
Perforatör Haritalamada Güncel Yöntemler
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 53-59)
Teknik Not
Geniş Üretra Defektlerinin Onarımında Üç Tabakalı Yöntem
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 147-150)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017